Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (160 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/09/2008 21:13 bởi hongha83
Trương Tuần 張巡, không rõ năm sinh năm mất, người Bồ Châu, Hà Đông, là bào đệ của Giám sát ngự sử Trương Hiền. Đời Đường Huyền Tông (713-756), Trương giữ chức Quan lệnh huyện Chân Nguyên. Loạn An Lộc Sơn, Trương tự mộ quân chống giặc, giữ vững thành Ung Khâu được nửa năm. Bỏ thành ấp nhỏ, Trương chuyển quân tăng viện giữ Thư Dương.

Trương được vua khen có mưu lược và được sứ giả đến thăng chức Ngự sử Trung thừa. Giặc vây kín Thư Dương hơn nửa năm. Cô thành lương tuyệt, Trương giết ái thiếp dâng ba quân. Quân sĩ cảm động dốc toàn lực chống giữ. Trương phá vây, cho tuỳ tướng thoát ra ngoài cầu viện. Viện bặt, thành vỡ, Trương bị giặc bắt.

Tướng giặc lên mặt hỏi: "Mỗi khi ra trận, ngươi nghiến răng, trợn mắt, rách mi, nay sao bị bắt?" Trương mắng lại: "Đó là ta muốn nuốt sống giặc, không…