Tranh vẽ non sông một dải,
Cảnh vật sang thu cao vợi.
Nước thấm trời xanh đâu quãng đứt?
Hơi lạnh, nắng trong chiếu rọi.
Gò liễu, bãi hoa lau,
Giậu trúc nhà tranh mấy trái.

Thuyền khách buồm mây dong ruổi,
Hàng rượu cờ bay trong khói.
Sáu triều thua được qua bao việc,
Thành truyện gẫu lão chài, dân củi.
Lầu cao tựa nhìn xa,
Im tiếng, mặt trời xuống núi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.