Đừng có chê Thương Ngô xa vắng
Nay loạn ly cuộc sống khó khăn
Giặc Hồ không dấy bụi trần
Đúng là khu tiểu Trường An đây rồi

tửu tận tình do tại