Đi hết núi là vào châu Ích
Dưới Cẩm thành tách bạch hai sông
Đã từng Đỗ Phủ ở trong
Cất ngôi nhà cỏ đầu dòng Hoán Hoa

tửu tận tình do tại