Gió yên lặng hàng dương liễu rủ
Ngắm nhìn hoa rồi cũng chia tay
Bao năm bè bạn bên nhau
Mà nay trẩy ngựa mỗi người một nơi
Vùng Tam Giáp vượn kêu ai oán
Ngắm trăng lên đầu núi đơn côi
Ân cần chén rượu chia phôi
Đường xa bảo trọng năm trôi lạnh lùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.