Quán đạo xưa công nương cư ngụ
Gió xuân đang thổi rũ màn the
Nữ tu nhang khói răn đe
Kẻ nhàn không được qua hè xem hoa

tửu tận tình do tại