Ranh phía nam cột đồng vời vợi
Đi vài ngày thì tới Kim Lân
Xuyên tai chén ngọc nữ nhân
Tỳ bà phụ tấu hải thần rước nghênh

tửu tận tình do tại