沒蕃故人

前年伐月支,
城上沒全師。
蕃漢斷消息,
死生長別離。
無人收廢帳,
歸馬識殘旗。
欲祭疑君在,
天涯哭此時。

 

Một phiên cố nhân

Tiền niên phạt Nhục Chi,
Thành thượng một toàn sư.
Phiên Hán đoạn tiêu tức,
Tử sinh trường biệt ly.
Vô nhân thu phế trướng,
Quy mã thức tàn kỳ.
Dục tế nghi quân tại,
Thiên nhai khốc thử thì.

 

Dịch nghĩa

Năm trước (anh theo quân) đánh Nhục Chi
Trên thành toàn đạo binh bị tiêu diệt
Giữa Phiên và Hán mất hết tin tức
Chết hoặc sống cũng mãi xa nhau
Không người thu lượm màn trướng hư nát
Ngựa chạy về cho biết cờ quân rách tan
Muốn cúng tế, nghi anh vẫn còn sống
Lúc này đang khóc ở chân trời xa

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đánh Nhục Chi theo quân năm trước
Toàn đạo binh bị diệt trên thành
Hán, Phiên vắng bặt tin anh
Cho dù sống chết cũng đành xa nhau
Màn trướng nát không ai thu lượm
Ngựa trở về cờ phướn rách tan
Cúng anh, nghi vẫn sống còn
Chân trời xa tắp, khóc trông quê nhà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Năm rồi đánh giặc Nguyệt,
Trên thành chết cả đoàn.
Hán, Phiên tin vắng bặt,
Sinh tử người ly tan.
Người đâu thu trướng nát,
Ngựa về báo cờ tàn.
Muốn cúng, ngờ anh sống,
Cuối trời đang khóc than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Năm rồi, anh đến Nguyệt Chi,
Dưới thành, một đạo quân đi tan tành.
Hán Phiên tin tức vắng tanh,
Chết hay còn sống mãi đành xa nhau.
Trướng tàn, ai nhặt được đâu,
Ngựa về, chỉ thấy cờ nhầu yên không.
Tế anh, e sống vẫn trông,
Chân trời, giờ chắc đôi dòng lệ tuôn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm ngoái đi Nguyệt Chi chinh phạt
Sư đoàn anh tan nát trên thành
Hán Phiên tin tức vắng tanh
Sống còn không rõ về anh lâu rồi
Không ai nhặt được đồ trướng nát
Ngựa mang theo cờ rách trở về
Định làm cúng giỗ, còn e
Xó trời chỉ khóc não nề năm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm trước theo quân đánh Nguyệt Chi
Dưới thành tan tác chẳng còn ai
Hán, Phiên đôi ngã không tin tức
Sinh tử nào hay mãi biệt ly

Trướng nát màn hư ai nhặt đâu
Ngựa về cờ rách thấy thêm đau
Cúng anh lại sợ anh còn sống
Nơi góc trời xa nhỏ lệ sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm trước anh theo đánh Nhục Chi
Binh thành toàn đạo mãi ra đi.
Hán Phiên mất hết nhiều tin tức,
Sống chết xa nhau mãi biệt ly.
Thu lượm không người màn trướng nát,
Cho hay cờ rách ngựa còn phi.
Nghi anh còn sống nên cần tế,
Đang khóc lúc này chốn tử quy?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời