Miếng gảy vàng phím cây đàn tía
Dây vừa lên xong điệu đã cao
Hôm qua khúc mới đưa vào
Nội quan trao thưởng anh đào ngoài hiên.