Đêm vừa xuống tiếng chày vang bốn phía,
Một trời sương mây Sở nhẹ dưới trăng.
Tự thương thân năm năm may cắt áo,
Gửi người xa vô cớ, bởi nhớ chăng.

tửu tận tình do tại