Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (160 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/11/2008 02:06 bởi hongha83
Trương Nam Sử 張南史, tự Quý Trực 季直, người U Châu, giỏi đánh cờ, thường ra vào nhà vương hầu. Khi đứng tuổi quyết chí học hành, viết thơ. Thời Đường Túc Tông, được người tiến cử làm chức Tả vệ Tào tham quân, nhưng rồi vì loạn lạc, ông tránh tới ngụ cư ở Dương Châu. Sau này được triều đình vời ra, nhưng chưa tới kinh thì mất.

Nguồn: Đường Thi một thuở/ NXB Văn Hoá Thông Tin, 1999.