Thế gian lắm chuyện khóc cười
Trầm luân là quả kiếp người vụng tu

Xác thân vướng cảnh ngục tù
Sân si tham vọng tối mù quẩn quanh

Đời người dễ mấy ai thành
Ẩn trong hoạ có phúc lành nở hoa

Một mai bên nhịp Nại Hà
Nhớ xin cháo lú để mà lãng quên

Luân đài hoá kiếp chuyển tên
Thong dong ta lại ngược lên cõi trần

Sông Mê tắm bóng hình nhân
Khổ đau xin xả dưới chân Niết-Bàn


Nguồn: Trương Nam Chi, Quà tặng tình yêu (thơ), NXB Công an nhân dân, 2011