Nhìn màn rách chấm trắng
Nghìn dặm sáng nằm hay
Tuyết lạnh lùa song cửa
Gió nhiều xao ngọn cây
Hồi chuông chùa vẳng nhẹ
Hiệu giốc thành vang dài
Cao gối tìm mơ tiếp
Quạ chao cây cạnh đây

tửu tận tình do tại