Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (2 bài thơ)
- Trác Văn Quân (2 bài thơ)
- Ban tiệp dư (1 bài thơ)
- Lý Diên Niên (1 bài thơ)
- Tân Diên Niên (1 bài thơ)
Tạo ngày 05/11/2008 09:31 bởi Vanachi
Trương Lương 張良 (?-188 TCN) tự Tử Phòng 子房, là dòng dõi sĩ tộc nước Hàn thời Chiến Quốc. Tổ tiên làm khanh sĩ nước Hàn, là văn thần có công giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.