Không khung cửi nhưng mi yêu nó
Chịu đắng cay kêu tựa thoi đưa
Nhà giàu chắc hẳn không ưa?
Chọn xóm nghèo mạt sớm khuya kêu hoài

tửu tận tình do tại