閶門即事

耕夫召募逐樓船,
春草青青萬頃田。
試上吳門窺郡郭,
清明幾處有新煙。

 

Xương Môn tức sự

Canh phu triệu mộ trục lâu thuyền,
Xuân thảo thanh thanh vạn khoảnh điền.
Thí thướng Ngô Môn khuy quận quách,
Thanh minh kỷ xứ hữu tân yên.

 

Dịch nghĩa

Hàng vạn nông dân bị bắt đi lính,
Hàng vạn cánh đồng ngập cỏ xanh khi xuân đến.
Thử trèo lên cửa thành nhìn ra ngoại ô,
Thanh minh này được mấy nơi có khói mới.


Bài thơ này trong Toàn Đường thi có chép cả trong phần của tác giả Trương Kế và của Liễu Công Quyền 柳公權.

Xương Môn là cửa phía tây Ngô thành của nước Ngô, nay thuộc Tô Châu, do Ngô Hạp Lư cho xây. Hạp Lư đem quân ra khỏi Xương Môn tiến về phía tây đánh nước Sở, nên cửa thành này cũng được gọi là Phá Sở Môn 破楚門. Trương Kế khi lên thành này, nhớ đến chuyện xưa, thời trai tráng nông dân bị bắt đi lính, rất ít nhà có khói lửa thanh minh nên mới tức sự viết bài thơ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Dân cày, bắt lính, xuống thuyền,
Ruộng xuân cỏ mọc, khắp miền xanh xanh.
Ngô Môn, lên ngó quanh thành,
Thanh minh, khói mới bay quanh nơi nào?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dân quân dịch lùa lên thuyền lớn
Ruộng bỏ hoang cho đám cỏ xuân
Cửa Ngô thử bước lên xem
Thanh minh mấy bếp khói lên bầu trời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dân cày chiêu mộ kéo binh thuyền
Xanh tít cỏ xuân vạn khoảnh điền
Thử vượt Ngô Môn xem cảnh vật
Thanh Minh khói mới mấy nơi lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dân cày bắt lính lên thuyền lớn
Vạn thửa cỏ xuân mọc bao la
Lên ngó cửa Ngô vùng ngoại quách
Thanh minh mà khói bếp bao nhà?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nông phu bị bắt xuống thuyền binh,
Vạn khoảnh xuân về tít cỏ xanh.
Thử bước lên thành trông bốn phía,
Mấy nhà khói mới tiết thanh minh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng vạn nông dân, bắt lính rồi,
Xuân qua đồng ngập cỏ xanh đồi.
Thử trèo lên cửa thành nhìn rõ,
Khói mới thanh minh được mấy nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]