Lầu rực rỡ tưng bừng múa hát
Lính kỵ phi, người bắt, phòng không
Danh hoa mất, xuân lặng câm
Hàng năm chim oán gió đông trở về

tửu tận tình do tại