Nước mất nhà tan hết cả mà
Đầu hồ Tây Tử có thầy ta
Mộ Vu nhật nguyệt đôi vầng đó
Miếu Nhạc đất trời nửa bức kia
Dám bởi lòng son cành mượn một
Thẹn sao tay trắng chiếu chia ba
Ngày nao xe trắng đường Đông Chiết
Sóng giận riêng nào của túi da

tửu tận tình do tại