Mưa tạnh mây tan hai chục niên;
Ngày nao cầu mộng ngủ không nên.
Đến nay gặp lại chừng đầu bạc;
Chính bữa Tương vương mở tiệc tiên.