Đường chục dặm, liền liền giếng nước
Ngắm giai nhân tha thướt trên cầu
Người mong chết ở Dương Châu
Trên non Thiền Trí sang giàu nghĩa trang

tửu tận tình do tại