Xuất phát về hướng đông từ sáng
Chia nhau vây vùng ngắn cỏ hoang
Cờ hồng dưới nắng chang chang
Bỗng đâu ngựa trắng đón làn gió đưa
Vòng tay rút tên vừa một mũi
Lật cung sừng giương cuối cùng buông
Mọi người tay chỉ cùng phương
Một con nhạn trúng tên đương rơi vèo.