Sáng nào cũng thổi chơi sáo ngọc
Ngày lại ngày ca khúc đổi thay
Bẻ hoa bên quán dịch này
Gửi cho người núi Lũng ngay đầu ghềnh

tửu tận tình do tại