Đỗ Mục Chi đa tình tuổi nhỏ
Lại phong lưu viết "Đỗ Thu thi"
Trường Môn nếu chẳng chuyện gì
Tương Như thơ phú dễ chi tuyệt vời

tửu tận tình do tại