Lầu Hoa Ngạc đã tan mưa, khói
Thành Trường An phơi phới thái bình
Ơn vua uy đức sáng trưng
Dân gian no ấm, núi rừng xuân tươi

tửu tận tình do tại