Tây Nhạc chắn kinh thành
Ngọn Hoa vút trời xanh
Chuông loan vang núi dội
Xe ngựa mờ mây quanh
Rạng nắng ngời vách dựng
Lạnh se thế hiểm lành
Đế Hiên vui thần hội
Vua Hán ngóng tiên tình
Miếu cũ thẳm rừng cổ
Bia nay rêu chữ xanh
Vua tôi tế trời đất
Người về mãi rạng danh


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)