14.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 17/05/2019 22:58 bởi tôn tiền tử
Trương Chi Động 張之洞 (1837-1909) nhà thơ, nhà chính trị cuối đời Thanh, tự Hiếu Đạt 孝達, hiệu Hương Đào 香濤, Hồ Công 壺公, Vô Canh cư sĩ 無競居士, người Nam Bì, Trực Lệ (nay thuộc Hà Bắc), đỗ tiến sĩ năm Đồng Trị, từng làm tổng đốc Lưỡng Quảng, Lương Giang, Hồ Quảng, đại học sĩ Thể Nhân các. Đề xướng “Trung học vi thể, Tây học vi dụng” (lấy Trung học làm vốn, Tây học làm ứng dụng), thơ chủ trương kết hợp ý Tống phong cách Đường. Thơ ông phong nhã, đẹp và phóng khoáng. Tác phẩm có Trương Văn Tưởng Công toàn tập.