Từ buổi chàng bước ra đi
Thiếp không buồn ngó chút gì cửi canh,
Nhớ chàng như trăng tròn vành,
Cứ đêm đêm giảm dần nhanh sáng trời.