Xe không tới bụi không vương nữa
Băm sáu cung đóng cửa, trăng suông
Cung nhân ôm quạt u buồn
Gió thu thổi sóng lệ tuôn màu hồng

tửu tận tình do tại