Ghé Cao Đường, bình minh lại đến
Mộng đinh hương trong tiếng suối reo
Nữ thần mưa gió đi đâu?
Khắp mười hai ngọn dãi dầu, vắng không

tửu tận tình do tại