Đêm qua có mưa nhỏ
Lòng sông sóng gợn mờ
Lòng em xao xuyến bấy
Ven sông bước bước hờ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.