Nhẫn Tiên thiền toạ ở rừng sâu,
Từng bị Lợi Vương chặt cắt đau.
Huống nay thánh chúa không việc ấy,
Chỉ bắt thôi tu đáng buồn đâu.


Nguồn: Thiền sư Trung Hoa (tập 1), Thích Thanh Từ, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)