Liễu buông dài trên đường thơm ngát
Ngày sáng tươi thấm thoắt qua mau
Công danh chàng kiếm nơi đâu?
Mười năm thương nhớ, gặp nhau chưa từng!

tửu tận tình do tại