Đã bốn nhăm năm vướng nghiệp quan,
Thị thành đại ẩn cốt thân an.
Trúc cao đá phẳng câu thơ thánh,
Hoa thắm chim xanh chén rượu thần.
Sau trước cửa sài thường hưởng lạc,
Xưa nay đời thịnh cứ vui bần.
Ai khuyên xu thế ta đành vụng,
Gió mát trăng trong chính đạo nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.