Khi xưa Lý Tổ mới là quan
Tới núi hùm đen quấn dưới chân
Sau đó ban tiền xây tự cảnh
Làng Ngô thờ phụng thấy khang an
Chênh vênh một tháp mây che phủ
Hương khói ngàn năm gắng giữ gìn
Năm trải bốn trăm vừa mới lẻ
Chỉ còn bia đá chép phong quang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)