Giặc Man cướp bóc tội tày trời
Vua vội điều binh đến tận nơi
Dũng mãnh gầm gào uy tướng sĩ
Hoành hành chống trả thế bầy voi
Đêm qua núi Lự thù mất vế
Trời sáng nước Lào giặc tan môi
Thắng trận hân hoan nhìn gác kiếm
Ơn nhờ mưa móc nước ca vui


Nguồn:
1. Văn học thế kỷ XV-XVII, Trần Thị Băng Thanh, NXB Khoa học xã hội, 2004
2. Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)