Thần nhà ta cày sâu đào giếng
Muốn cầu mưa hay nắng được ngay
Mùa tế xuân xã năm nay
Vào lúc ta đã vừa hay bệnh lành
Đào bên tường đỏ cành chi chít
Liễu bờ đê tha thướt buông mành
Mùi cơm thơm lựng mái tranh
Rượu cúng đem rót nghiêng bình uống chung
Nghe trong rừng bập bùng trống đất
Vui cùng thần đầu dắt đầy hoa
Nhà bên rộn tiếng chim gà
Trẻ con ăn cỗ cười đùa chửi nhau
Lò hương đầy đốt theo tiền giấy
Mọi người vào cầu bái được mùa
Khách kim mã đã thải sa
Ngày mai cày cuốc cùng ra xuống đồng

tửu tận tình do tại