Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (333 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 30/05/2014 12:59 bởi tôn tiền tử
Trình Lạc Tân 程洛賓 quê Lam Điền, Thiểm Tây, làm nữ tỳ cho quan Tham quân Lý Hoa 李華 (715-766) ở kinh đô Trường An. Loạn An Lộc Sơn nổi lên, chủ tớ thất tán, nàng bị một tướng Phiên bắt đem bán cho một nhà hát ở Nhạc Dương. Loạn dẹp xong, Lý Hoa làm chức mục ở Giang Châu. Nhân đi coi hát, gặp nàng đang kéo đàn Hồ ở dưới thuyền, bèn bỏ tiền ra chuộc nàng rồi đem về Giang Châu.