Từng yết kiến Ma Cô rừng thẳm
Nói núi Quân xưa lắm chưa là
Đá trên đỉnh núi Côn xa
Gió thần thổi xuống Động hồ thành non

tửu tận tình do tại