Đứng im, cái kiến rình mò, dò xét hư không
Hư không đồng tình, ở phía ngoài các giọt mưa rơi
trên lá thắm
và các tiếng thầm thì của nhạc đêm hè

Cây tùng bách đứng tựa như con trượt đồng hồ có khía răng cưa
Cái kiến tự chiếu sáng rực trong bóng mát
Tiếng chim kêu! Và cuối cùng thì chiếc xe mây
nhẹ nhàng tiến bước


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)