Sự mệt mỏi cắt đường bay
Sự kinh hoàng cắt đường đi
Chim kêu thôi không trốn nữa

Hăng say, ánh sáng dồn về
Quỷ ma cũng hớp nó một ngụm

Tranh của ta cho ra mắt:
súc vật thời đại băng hà

Thảy đều nhìn ra xung quanh
Trăm người đi dưới mặt trời

Mọi người đều còn một cửa hé
nhìn ra một gian phòng chung

Đất là vô cùng tận
dưới bước chân ta đi

Nước sáng lại
dưới bóng cây

Hồ nước là một cửa sổ
mở ra trên trái đất này


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)