(Xuân du)
Ngày trì trì
Liễu xanh ri
Gió quảng thoi oanh rút thuý ty
Cảnh xuân dã thú kỳ
Dục tứ thi
Mải ngâm mê
Lơ lửng trăng soi bóng hạc đi
Trên song tả Bá Di


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.