(Đêm 7-7)
Quả dưa rười rượi
Phấn hương ngào ngạt
Khất xao linh tinh bàn rượu
Năm năm chẳng phụ giai kỳ
Cùng nguyện với thiên trường địa cửu
Cách hà Ngưu Nữ
Bắc cầu Ô Thước
Đâu giống cõi trần phối ngẫu
Chi lo canh cửi bỏ lỡ thời
Bị khiển trách dung phu noạ phụ


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.