Đỗ thuyền quán rượu Tần Hoài,
Cá lư một ký tiền đòi ba trăm.
Cá mua rượu chín vừa tầm,
Hái sen khúc hát vọng trầm khe Da.
Say lên vũ điệu chiều tà,
Tiện tay múa kiếm gió đà dọc ngang.
Trẻ không làm khách Trường An,
Đến khi tóc trắng lại càng khó đi.
Sông Vị cầu đấng giúp Chu,
Vỗ yên triều Hán liệu trù Viên Công.
Mắt hoa răng gãy ích không,
Hát bài “Quy khứ” theo ông Đào Tiềm.

tửu tận tình do tại