Rất tài đàn sắt hoa vân
Rằng con vua đã ứng linh ai bì
Múa theo, đệ tử Phùng Di
Tan hồn khách Sở cũng vì tấu chương
Đá vàng, điệu khổ thê lương
Tiếng gieo trong trẻo dặm trường mấp mô
Oán về từ đất Thương Ngô
Nhẹ run bạch chỉ ngạt ngào hinh hương
Nước đem tiếng đến bến Tương
Gió còn phủ điệu buồn vương Động Đình
Đàn xong mà chẳng thấy người
Có chăng núi biếc xanh ngời bên sông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.