Được làm lính ngự lâm không lắm
Hưởng trời xanh mây vắng sương tan
Bắn điêu sông Sản dâu tàn
Lại săn thỏ lúc Vị giang gặt rồi
Mang đàn sáo theo chơi thoả thích
Thúc ngựa phi bắn đích như bay
Chiến binh quan ải có hay
Bị thương máu đỏ chảy đầy giáp y

tửu tận tình do tại