Cát mênh mông, đá chất chồng
Ngựa ngã xuống xe hư quanh núi Lũng
Cứ ngày ngày không thể tiến bước lên
Để đêm đêm vùng đất Lũng trở về
Núi Quan Đông là ruột dê, người nói
Nhưng đâu bằng sườn rất dài núi Lũng
Uốn cong cong đến Tây Vực xa thay
Từ xưa nay rất ít dấu chân người
Với Trung Nguyên núi sông đây xa cách
Nhưng vua muốn nuốt trôi miền Di Địch
Nên trở thành thù nghịch với Hung Nô
Bụi biên cương không ngưng nghỉ ngày nào
Ra quan ải với từng bầy ngựa chiến
Đóng Lũng Đầu chinh nhân trăm vạn kiện
Khá thương thay trăm vạn tốt chinh tây
Nửa thành xương chồng chất Lũng Sơn này
Hoạ cho dân ai là người mưu tính
Là Hán Vũ với Tần hoàng Doanh Chính
Đáng cười thay không kế sách nhà Tần
Trị Hung Nô đời Hán cũng như không
Nếu muốn khỏi phải ra quân chinh chiến
Chuẩn bị đầy cho quận tuyến xa xôi

tửu tận tình do tại