Thật vô lý Giang Nam phong cảnh
Núi như mày nước sánh ngọc trong
Cỏ thơm uyển cũ Ngô Vương
Uyên ương bay tít ngoài vòng tà dương
Say trên thuyền khăn vầng trán lệch
Xuân hứng lên thăm khắp vùng Ngô
Thiếu Bá nếu gặp Ngũ Hồ
Nghiêng thành người đẹp bấy giờ cướp ngay

tửu tận tình do tại