Thư của ông sao tôi lại thấy?
Thơ viết tay trên giấy ráng trời
"Bạch tần châu bạn" ca rồi
Sen già đất Thục thương tôi phận hèn

tửu tận tình do tại