Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)
Tạo ngày 16/08/2014 22:34 bởi tôn tiền tử
Tiêu Cấu 蕭遘 (?-887) tự Đắc Thánh 得聖, tổ tiên ở Nam Lan Lăng (nay thuộc tỉnh Giang Tô), cháu ruột của tể tướng Tiêu Phức 蕭複, đỗ trạng nguyên, làm Đồng trung thư môn hạ bình chương sự, tước Sở quốc công. Thơ còn 3 bài trong "Toàn Đường thi".