Vùng nam quốc ánh xuân đến sớm
Gió xuân đưa tháng chạp, về đây
Khói đê sông báo tin liễu mới
Tuyết trên chùa trắng chẳng bằng mai
Dòng sông chiều khoe màu lụa bạc
Tiếng triều lên tìm bãi trở về
Thấy cờ xanh hỏi nơi mua rượu
Tìm ở đâu có rượu lọc rồi

tửu tận tình do tại